شبکه فارغ‌التحصیلان و همکاران

بانک دانشجویان و همکاران دکتر رضا مکنون

آزاده زرع کار

سمت یا عنوان: کارشناس ارزیابی اثرات محیط زیستی مهندسین مشاور توسعه پایدار پاک بوم
ایمیل: azadeh.zarekar@gmail.com

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

به اشتراک بگذارید:

آزاده زرع کار

کارشناس ارزیابی اثرات محیط زیستی مهندسین مشاور توسعه پایدار پاک بوم

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دکترا: دانشگاه تهران

احمد طاهری

سمت یا عنوان: مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران
ایمیل: taheri.atp@gmail.com

کارشناسی: دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف
دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به اشتراک بگذارید:

احمد طاهری

مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران

کارشناسی: دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اردشیر کلالی

سمت یا عنوان: مدیر عامل شرکت صنعت سبز کاسپین
ایمیل: ardeshirkalali9@gmail.com

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

اردشیر کلالی

مدیر عامل شرکت صنعت سبز کاسپین

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

الهام عنایتی

سمت یا عنوان: مشاور سیستم SAP شرکت سامه‌آرا پردازشگر
ایمیل: e_enayati73@yahoo.com

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

الهام عنایتی

مشاور سیستم SAP شرکت سامه‌آرا پردازشگر

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

الهه پورکریمی

سمت یا عنوان: عضو پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست
ایمیل: pourkarimiela@gmail.com

کارشناسی: دانشگاه آزاد، تهران شمال
کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد، علوم تحقیقات تهران
دکترا: دانشگاه آزاد، علوم تحقیقات تهران
به اشتراک بگذارید:

الهه پورکریمی

عضو پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست

کارشناسی: دانشگاه آزاد، تهران شمال کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد، علوم تحقیقات تهران دکترا: دانشگاه آزاد، علوم تحقیقات تهران

امیر مصطفی حاتمی

سمت یا عنوان: کارشناس فنی شرکت پایا طرح
ایمیل: amir.m.hatami@gmail.com

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشجوی دکترا: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
به اشتراک بگذارید:

امیر مصطفی حاتمی

کارشناس فنی شرکت پایا طرح

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشجوی دکترا: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امیرحسین عبدالرضایی

سمت یا عنوان: کارشناس محیط زیست مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
ایمیل: a.abdorrezayi@aut.ac.ir

کارشناسی: دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

امیرحسین عبدالرضایی

کارشناس محیط زیست مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امین کرباسی

سمت یا عنوان: دانشجو
ایمیل: amin.karbasi.1996@gmail.com

کارشناسی: دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

امین کرباسی

دانشجو

کارشناسی: دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایرج رهبر

سمت یا عنوان: فعال بخش خصوصی در زمینه ساختمان- مدیرعامل شرکت
ایمیل: ir.rahbar@gmail.com

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

ایرج رهبر

فعال بخش خصوصی در زمینه ساختمان- مدیرعامل شرکت

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایمان درّی

سمت یا عنوان: سرپرست کمیته آموزش دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایمیل: dorri.iman92@gmail.com

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

ایمان درّی

سرپرست کمیته آموزش دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون