آزاده زرع کار

Position: کارشناس ارزیابی اثرات محیط زیستی مهندسین مشاور توسعه پایدار پاک بوم

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون