احمد طاهری

Position: مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران

کارشناسی: دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف
دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون