سعید مردان

Position: رئيس گروه معماری و شهرسازی سازمان صنايع كوچک و شهرک های صنعتی ايران

کارشناسی: دانشگاه صنعت آب و برق
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد