سید حسن دامادممقانی

Position: مشاور و مدیر برنامه ریزی و سیستم های شبکه فردا

کارشناسی: دانشگاه امام حسین (ع)
کارشناسی ارشد: دانشگاه امیرکبیر

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون