سید مجید طباطبائی

Position: OFS Service Quality Coach at SeaLand Engineering and Well ServiceSeaLand Engineering and Well Services

کارشناسی: دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون