علی فتاح پور مقدم

Position: مشاور و طراح و مدیر طرح مهندسین مشاور راه یاب ملل

کارشناسی: دانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون