فرشید فاخری

Position: دانشجو
کارشناسی: دانشگاه خوارزمی تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد