کیوان کیمیایی

Position: كارشناس منابع آب شركت مهندسی مشاور مهاب قدس

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون