محمدحسن نادری

Position: کارشناس ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

کارشناسی: دانشگاه صنعتی شاهرود
کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون