محمد امین جعفری

Position: سرباز نخبه به عنوان کارشناس مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست-دفتر مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل و استکهلم

کارشناسی: دانشگاه زنجان
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون