محمد جواد حسن زاده

Position: کارشناس مدیریت منابع آب مهندسین مشاور ری آب

کارشناسی: دانشگاه شهید عباسپور
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون