محمد علی زاهد

Position: عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

کارشناسی: دانشگاه IAU
کارشناسی ارشد: دانشگاه IAU
دکترا: دانشگاه USM
فوق دکترا: دانشگاه Auburn

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد