مهرداد احمدی

Position: Research Associate at the University of Newcastle

کارشناسی: دانشگاه خلیج فارس
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترا: دانشگاه Melbourne
فوق دکترا: دانشگاه Newcastle

 

 

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون