مهسا طاهری

Position: دانشجوی دکترا دانشگاه امیرکبیر

کارشناسی: دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون