نازنین زارع

Position: پژوهشگر دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی: دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترا: دانشگاه شیراز
به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون