کاوه وزیری

Position: مدیر رسیدگی در شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران

کارشناسی: دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون