یاسر سبحانی

Position: دانشجو
کارشناسی: دانشگاه ازاد تهران شرق
دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به اشتراک بگذارید:

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون

error: امکان این کار وجود ندارد