فرونشست

ایران در مواجهه با خشکسالی دائمی

به گزارش ایسنا، طبق تعریف سازمان جهانی هواشناسی طوفان گرد و غبار عبارت است از بادی که مخصوص نواحی خشک و نیمه خشک بوده و بر اثر وزش آن ابر متراکمی…

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون