دسته بندی: آلودگی هوا

محمد علی زاهد

کارشناسی: دانشگاه IAU کارشناسی ارشد: دانشگاه IAU دکترا: دانشگاه USM فوق دکترا: دانشگاه Auburn

ادامه مطلب

احمد طاهری

کارشناسی: دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

مجتبی مغانی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دکترا: University of Delaware

ادامه مطلب

کیومرث کلانتری

کارشناسی: موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد: موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی دکترا: دانشگاه علوم تحقیقات

ادامه مطلب

کیارش فرزد

کارشناسی: دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

امیرحسین عبدالرضایی

کارشناسی: دانشگاه تهران کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون