دسته بندی: آینده پژوهی

علیرضا ابهجی

کارشناسی: دانشگاه یزذ کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

علی فدایی تمیجانی

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد جنوب کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران

ادامه مطلب

نیلوفر رادنژاد

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: مهندسی آینده‌پژوهی

ادامه مطلب

مجتبی مغانی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دکترا: University of Delaware

ادامه مطلب

ایرج رهبر

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

یاسر سبحانی

کارشناسی: دانشگاه ازاد تهران شرق دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

سید ابراهیم نزل آبادی

کارشناسی: دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

سرفراز هاشم خانی زلفانی

کارشناسی: دانشگاه شمال کارشناسی ارشد: دانشگاه شمال دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

سمیه رضایی

کارشناسی: دانشگاه سراسری سمنان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

الهام عنایتی

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون