دسته بندی: اطلاعات کوانتومی

وحید جان نثاری

کارشناسی: دانشگاه امیر کبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دانشجوی دکترا: دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون