دسته بندی: انرژی

مهرداد احمدی

کارشناسی: دانشگاه خلیج فارس کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه Melbourne فوق دکترا: دانشگاه Newcastle    

ادامه مطلب

سید مجید طباطبائی

کارشناسی: دانشگاه تهران کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

ادامه مطلب

علیرضا ابهجی

کارشناسی: دانشگاه یزذ کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

محمد علی زاهد

کارشناسی: دانشگاه IAU کارشناسی ارشد: دانشگاه IAU دکترا: دانشگاه USM فوق دکترا: دانشگاه Auburn

ادامه مطلب

حمیدرضا صالحی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی اميركبير

ادامه مطلب

مجتبی مغانی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دکترا: University of Delaware

ادامه مطلب

کیومرث کلانتری

کارشناسی: موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد: موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی دکترا: دانشگاه علوم تحقیقات

ادامه مطلب

فرشید فاخری

کارشناسی: دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

سرفراز هاشم خانی زلفانی

کارشناسی: دانشگاه شمال کارشناسی ارشد: دانشگاه شمال دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون