دسته بندی: تاب آوری و پایداری

آزاده زرع کار

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دکترا: دانشگاه تهران

ادامه مطلب

هامان جمالی

کارشناسی: دانشگاه قزوین کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

نازنین زارع

کارشناسی: دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه شیراز

ادامه مطلب

مهدی ضرغامی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد: موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه دکترا: دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب

سعید محمدی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: مرکز تحقیقات مسکن

ادامه مطلب

فرزاد پیاده

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

مهلا اردبیلی پور

کارشناسی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

محمدرضا گسکین تبریزی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون