دسته بندی: توسعه پایدار

مهرداد احمدی

کارشناسی: دانشگاه خلیج فارس کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه Melbourne فوق دکترا: دانشگاه Newcastle    

ادامه مطلب

سید مجید طباطبائی

کارشناسی: دانشگاه تهران کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

ادامه مطلب

علیرضا ابهجی

کارشناسی: دانشگاه یزذ کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

محمد جواد حسن زاده

کارشناسی: دانشگاه شهید عباسپور کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ادامه مطلب

کیوان کیمیایی

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی اميركبير

ادامه مطلب

آزاده زرع کار

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دکترا: دانشگاه تهران

ادامه مطلب

محمد علی زاهد

کارشناسی: دانشگاه IAU کارشناسی ارشد: دانشگاه IAU دکترا: دانشگاه USM فوق دکترا: دانشگاه Auburn

ادامه مطلب

محمد فانی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

رضا ناقدی

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

حمیدرضا صالحی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی اميركبير

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون