دسته بندی: توسعه کسب و کار

محمد ایمان قاضی زاده

کارشناسی: دانشگاه امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون