دسته بندی: ساختمان سبز

محمد امین جعفری

کارشناسی: دانشگاه زنجان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

علی فدایی تمیجانی

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد جنوب کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران

ادامه مطلب

یاسر دعائی

کارشناسی: دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

مهدی ضرغامی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد: موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه دکترا: دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب

یاسر سبحانی

کارشناسی: دانشگاه ازاد تهران شرق دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

فرشید فاخری

کارشناسی: دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

مرتضی نیکروان

کارشناسی: دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

محمدرضا گسکین تبریزی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون