دسته بندی: سازه

کاوه وزیری

کارشناسی: دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

ادامه مطلب

حمید تاجرنیا

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ادامه مطلب

علی فدایی تمیجانی

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد جنوب کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران

ادامه مطلب

محمد فانی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

دانیال شیرکوند

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

یاسر دعائی

کارشناسی: دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

شهرام طاحونی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ایرج رهبر

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

سعید محمدی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: مرکز تحقیقات مسکن

ادامه مطلب

محمود جنگی داریان

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون