دسته بندی: صنایع

سید حسن دامادممقانی

کارشناسی: دانشگاه امام حسین (ع) کارشناسی ارشد: دانشگاه امیرکبیر

ادامه مطلب

سرفراز هاشم خانی زلفانی

کارشناسی: دانشگاه شمال کارشناسی ارشد: دانشگاه شمال دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

الهام عنایتی

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون