دسته بندی: مدیریت منابع آب

محمد جواد حسن زاده

کارشناسی: دانشگاه شهید عباسپور کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ادامه مطلب

محمدحسن نادری

کارشناسی: دانشگاه صنعتی شاهرود کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ادامه مطلب

کیوان کیمیایی

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی اميركبير

ادامه مطلب

سعید گلیان

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر فوق دکترا: دانشگاه Maynooth

ادامه مطلب

هامان جمالی

کارشناسی: دانشگاه قزوین کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

سعید مردان

کارشناسی: دانشگاه صنعت آب و برق کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دکترا: دانشگاه تهران

ادامه مطلب

شبنم صدری مقدم

کارشناسی: دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

فریبا خدابخشی

کارشناسی: دانشگاه رازی کارشناسی ارشد: دانشگاه زابل دکترا: دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ادامه مطلب

علی حاجی مرادی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی دکترا: دانشگاه تبریز

ادامه مطلب

مهدی ضرغامی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد: موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه دکترا: دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون