دسته بندی: مدیریت پسماند

محمد امین جعفری

کارشناسی: دانشگاه زنجان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

سعید مردان

کارشناسی: دانشگاه صنعت آب و برق کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دکترا: دانشگاه تهران

ادامه مطلب

علی حاجی مرادی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی دکترا: دانشگاه تبریز

ادامه مطلب

کیومرث کلانتری

کارشناسی: موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد: موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی دکترا: دانشگاه علوم تحقیقات

ادامه مطلب

یاسر سبحانی

کارشناسی: دانشگاه ازاد تهران شرق دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

فرشید فاخری

کارشناسی: دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

امین کرباسی

کارشناسی: دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ترگل تیموریان

کارشناسی: دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد: دانشگاه امیر کبیر

ادامه مطلب

مرتضی نیکروان

کارشناسی: دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

یاسر رضایی زاد فرشی

کارشناسی: دانشگاه سراسری تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون