دسته بندی: هوشمندسازی

حمیدرضا صالحی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی اميركبير

ادامه مطلب

یاسر دعائی

کارشناسی: دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

یاسر سبحانی

کارشناسی: دانشگاه ازاد تهران شرق دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

فرشید فاخری

کارشناسی: دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

محمد امین مرادی

کارشناسی: دانشگاه تهران کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

محمدرضا گسکین تبریزی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون