دسته بندی: ژئوتکنیک

مهرداد احمدی

کارشناسی: دانشگاه خلیج فارس کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه Melbourne فوق دکترا: دانشگاه Newcastle    

ادامه مطلب

دانیال شیرکوند

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

محمود جنگی داریان

کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

ادامه مطلب

فرشید فاخری

کارشناسی: دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

سیده فاطمه سیدعلی پور

کارشناسی: دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشجوی دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون