دسته بندی: ارزیابی اثرات زیست محیطی

مهدی ضرغامی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد: موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه دکترا: دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب

کیومرث کلانتری

کارشناسی: موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد: موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی دکترا: دانشگاه علوم تحقیقات

ادامه مطلب

یاسر سبحانی

کارشناسی: دانشگاه ازاد تهران شرق دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

فرشید فاخری

کارشناسی: دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

فرزاد پیاده

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

مریم فیروزی

کارشناسی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

مهسا شاهی

کارشناسی: دانشگاه سمنان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشجوی دکترا: دانشگاه امیرکبیر

ادامه مطلب

ترگل تیموریان

کارشناسی: دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد: دانشگاه امیر کبیر

ادامه مطلب

مرتضی نیکروان

کارشناسی: دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

فرشاد حسام فر

کارشناسی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر توسی دانشجوی کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون