دسته بندی: ارزیابی اثرات زیست محیطی

علیرضا کوهستانی

کارشناسی: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشجوی کارشناسی ارشد: صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

محمدمهدی آزادگان

کارشناسی: دانشگاه تهران کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتي اميركبير (پلی تكنيك تهران)

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون