دسته بندی: ارزیابی اثرات زیست محیطی

سید مجید طباطبائی

کارشناسی: دانشگاه تهران کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

ادامه مطلب

محمد امین جعفری

کارشناسی: دانشگاه زنجان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

محمدحسن نادری

کارشناسی: دانشگاه صنعتی شاهرود کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ادامه مطلب

کیوان کیمیایی

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی اميركبير

ادامه مطلب

آزاده زرع کار

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران دکترا: دانشگاه تهران

ادامه مطلب

رضا ناقدی

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

شبنم صدری مقدم

کارشناسی: دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

احمد طاهری

کارشناسی: دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف دکترا: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

نازنین زارع

کارشناسی: دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترا: دانشگاه شیراز

ادامه مطلب

ایمان درّی

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ادامه مطلب

ورود به وبسایت رسمی دکتر رضا مکنون